سیل کیت ها

سیل کیت های روغن ریزی کلیه جک های بیل مکانیکی و لودرهای دوسان و همچنین تمامی ادوات هیدرولیکی موجود در انبار شرکت سام ماشین.